Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Adatvédelmi Szabályzat

I. A Szabályzat célja
 
Az anditaska.hu webshop üzemeltetője (továbbiakban: üzemeltető/adatkezelő), a Galaxis-Ker Bt. a személyes adatok védelme érdekében, továbbá az adatkezelésről történő tájékoztatás céljából az alábbi adatvédelmi szabályzatot alkotta meg.
Az üzemeltető a honlap látogatóit (továbbiakban: Felhasználóit vagy Vásárlóit) jelen adatvédelmi szabályzat keretében tájékoztatni kívánja, hogy adatkezelés milyen mértékben és célból történik.
A T. Felhasználó a www.anditaska.hu oldalra történő látogatással, a webshopba történő regisztrációval,a megrendelése teljesítése érdekében és a jelen adatkezelési szabályzatban rögzített eljárások kapcsán önkéntes és határozott kinyilvánítását adja ahhoz, hogy a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezelése a jelen szabályzat szerint megvalósuljon.
Az üzemeltető tájékoztatja a Felhasználót, hogy az adatkezelés hozzájárulás alapján történik.
Jelen szabályok kialakításakor a Galaxis-Ker Bt különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), az 1995. évi CXIX. törvényt a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről, továbbá a 2008. évi XLVIII. törvényt a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Hivatala által kiadott határozat szerint a Galaxis-Ker Bt a NAIH-127628/2017. nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint online áruházat üzemeltethet, valamint hírlevelet küldhet.
A jelen Szabályzat célja, hogy a Galaxis-Ker Bt által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
 
II. Fogalom meghatározások
Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A Személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;
 
Adatkezelő:
a) Galaxis-Ker Bt (székhely: 1171 Budapest, Függőcinege u. 6/3.);
 
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;
 
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 
Adattovábbítás:  a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
 
Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
 
Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése;
 
Felhasználó: az a természetes személy, aki a www.anditaska.hu online áruház honlapján regisztrál.
Nyilvánosságra hozatal:  a Személyes adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 
 
III. A kezelt Személyes adatok köre
 
1. A Felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, születési hely és idő, a Felhasználó által megrendelésekor vásárolt termékkategória, a Felhasználó által alkalmazott átvételi és fizetési mód/ok.
 
2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.
 
3. A Galaxis-Ker Bt a személyre szabott tartalom kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
 
 
IV. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja
 
1. Az Adatkezelésre a www.anditaska.hu internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
 
2. Az Adatkezelés célja a www.anditaska.hu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó Személyes adatok köre a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.
 
3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd. III.2. pont) célja a www.anditaska.hu internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a www.anditaska.hu weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.
 
4. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
 
5. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
 
V. Az Adatkezelés elvei
 
1. A Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
 
2. A Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.
 
3. A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
 
4. A Személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett Felhasználó azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
 
5. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt Személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
 
 
VI. A Galaxis-Ker Bt által alkalmazott adatvédelmi irányelvek
 
1. Az Üzemeltető szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
 
2. A Galaxis-Ker Bt, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, valamint további kivételek a jelen szabályzat 10.3 pontjában foglalt adattovábbítási esetek.
 
3. Az Üzemeltető bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.
 
4. Az Üzemeltető rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott Személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
 
5. Az Üzemeltető a Felhasználó Személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt a jelen  szabályzatban ezúton  tájékoztatja a felhasználót: 
- az adatfelvétel módja: a felhasználó által létesített internet kapcsolat alapján a Felhasználó a www.anditaska.hu honlapján feltett kérdésekre válaszként önkéntesen megadja az értékesítéshez szükséges, kért adatokat;
- az adatrögzítés módja: az Üzemeltető az adatokat .... file-ban rögzíti és tárolja a megrendelés teljesítéséig, regisztráció esetében a regisztráció visszavonásáig. A rögzített adatokat a megrendelés mindkét oldalról történő teljesítését vagy a regisztráció megszüntetését követően az Üzemeltető  munkatársa megsemmisíti, kivéve, ha a felhasználó hírlevelet kért. Ebben az esetben címlistán rögzítik a megadott elérhetőségét;
- az adatkezelés módja: bizalmas; az Üzemeltető és a honlappal dolgozó munkatársak titoktartási nyilatkozatot tesznek.
 
6. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, az Üzemeltető felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő jogszabályt is. 
 
7. Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése és hírlevél igény szerinti megküldése.
 
8. A Személyes adatok kezelői: az Üzemeltető és webáruház munkatársai Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.
 
9. A Galaxis-Ker Bt, mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Ugyanakkor kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
 
10. Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Ha a Személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a Személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.
 
11. A Galaxis-Ker Bt, mint Adatkezelő a Személyes adatot törli, ha (1) annak kezelése jogellenes; (2) a Felhasználó Személyes adatának törlését kéri; (3) a Személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (4) a Személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.
 
12. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a Felhasználót a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól, továbbá arról, hogy az Adatkezelő határozatával szemben a bírósághoz, ill. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
 
VII. Az Adatkezelés időtartama
 
1. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a regisztrációt meg nem szünteti vagy a hírlevelet le nem mondja. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
 
2. A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó nem iratkozik le – addig kezelhetőek a Galaxis-Ker Bt, mint Adatkezelő részéről, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló leiratkozás nélküli kérése az áruvásárláshoz fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában arra nem kerül sor. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben.  Üzemeltető biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.
 
 
VIII. Rendelkezés Személyes adatokkal
 
1. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a Személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával mondható le.
 
2. Egyes Személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.
 
3. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
 
 
IX. Adatfeldolgozás
 
1. Üzemeltető külön külső Adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt Személyes adatokat maga dolgozza fel.
 
 
X. Adattovábbítás lehetősége
 
1. A Galaxis-Ker Bt, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.
 
2. A Felhasználók egyes személyes adatai, meghatározott célból, a Felhasználó hozzájárulása alapján az alábbiak szerint továbbításra kerülnek:
A megrendelések kiszállítása érdekében a webshop az alább felsorolt adatokat adja át a Szállító cég (futárszolgálat) rendelkezésére:
GLS futárszolgálat esetében: Teljes név, Cím, Telefonszám, Megjegyzés a kiszállításra vonatkozóan, Csomagszám, Számlaszám/bizonylat száma (számlaszám mezőben a saját programjukban is), Csomag értéke a várható szállítási költséggel együtt;
Az adatokat az Üzemeltető és a szállító cég kezeli a megrendelés kiszállításának céljából.
 
A személyes adatok kezelésére az alábbi egyéb esetekben kerülhet sor:
 
Naplófájlok használata: A felhasználó által az oldal megtekintése során technikailag a naplófájlokba az alábbi adatok kerülnek:
a csatlakozott számítógép IP-címe, az a weboldal, ahonnan a felhasználó felkeresi a honlapot (hivatkozási hely), felhasználó azonosítója (amennyiben a felhasználó be van jelentkezve), a felhasználó által meglátogatott weboldalaink látogatásának ideje, internetes böngészőjének típusa és paraméterei (beállításai), operációs rendszer típusa.
 
Sütik használata: A honlapon tett látogatásával a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy egy vagy több sütit (cookie) – egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldjön a webshop a felhasználó számítógépére, így annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.
A sütik a Google és az Üzemeltető által biztosítottak, előbbiek felhasználása a Google Adwords rendszerén keresztül, utóbbiaké a webshopon belül történik. Ezeket a sütiket csak egyes aloldalak látogatása esetén küldi el a webshop a felhasználó számítógépére, ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tárolja az üzemeltető, más információk és adatok tárolására nem kerül sor.
 
Az elküldött sütik felhasználása a következő: a külső szolgáltatók – közöttük a Google – ezen sütik segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak a külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait (egyben azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják).
 
Alkalmazott sütik: analitika, követés, webhelyen keresztüli követés, bejelentkezési, felhasználót azonosító session süti.
A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást ad arról, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a sütiket, hogyan fogadjon el új sütiket, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb sütiket.
Az anditaska.hu webshop alkalmazza a Google Analyticsprogramot, a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek a felhasználó számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik weblapunk használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap felhasználó által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. Azonban a felhasználó IP-címe előzőleg rövidített formában kerül át, amennyiben az az Európai Unió tagállamában található, vagy más olyan államéban, amely az Európai Gazdasági Régióról szóló Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google szerverre, és ott kerül sor a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal felhasználó által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a site működtetőjének a weboldalhasználatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül a felhasználó böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal. A sütik tárolását a felhasználó megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával, továbbá a süti által készített, a felhasználó weboldal használatát rögzítő adatok (pl. IP-cím) a Google-hoz történő továbbítását és feldolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a böngésző segédprogramot (plugin) a következő linkről: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Google AdWords remarketing: Külső szolgáltatók (közöttük a Google) ezen sütik segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ennek alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak a külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein.
 
XI. A Felhasználók jogai az Adatkezelő által kezelt Személyes adataikkal kapcsolatosan
 
Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Galaxis-Ker Bt-től, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére (Galaxis-Ker Bt, 1171 Budapest, Függőcinege u. 6/3.) küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@anditaska.hu vagy anditaska@anditaska.hu címek valamelyikére küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.
A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatok továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.
Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.
A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatának Adatkezelése ellen,
- ha a Személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, a Személyes adatot átvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
- ha a Személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
- törvényben meghatározott egyéb esetben.
A Galaxis-Ker Bt, mint Adatkezelő a tiltakozást annak kézhezvételétől benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.
 
 
XII. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása
 
Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően arról valamennyi Felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.
 
 
XIII. Jogérvényesítési lehetőségek
 
A Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Infotv., valamint 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az info@anditaska.hu e-mail címen.
A weboldal adatkezelési tájékoztatója a honlapunkon elérhető.
 
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-127628/2017.
 
Jelen szabályzat 2017. szeptember 01-jén lép hatályba.
 
 
Budapest, 2017. szeptember 01.